Maturita v mimoriadnom termíne september 2017

MATURITA V MIMORIADNOM TERMÍNE SEPTEMBER 2017

MS – september 2017, MS v mimoriadnom termíne

PČOZ: 4.9. – 28.9.2017

            4.9.2017: 9.00 – poučenie BOZP – v zasadačke

                              10.00 – zadanie tém PČOZ, učebňa č. 13

ÚFIČ :

ŠTVRTOK: 28.9.2017 obhajoba PČOZ + TČOZ  - rozpis bude zverejnený neskôr

PIATOK: 29.9.2017  ANJ + SJL  - rozpis bude zverejnený neskôr

 

 

Učebný plán ODEVNÝ DIZAJN

 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

15

12

12

11

50

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku

1

1

2

Človek a príroda

biológia

1

1

chémia

1

1

fyzika

1

1

Človek a hodnoty

etická /náboženská výchova

1

1

2

Človek a spoločnosť

dejepis

2

2

občianska náuka

1

1

1

3

Matematika  a práca s informáciami

matematika

1

1

1

1

4

informatika

1

1

2

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné vzdelávanie

18

21

21

22

82

Teoretické vzdelávanie    (min.30 hodín)

3

5

12

13

33

Umelecko-historická výchova

dejiny výtvarnej kultúry

2

2

2

3

9

Trh práce

praktická ekonomika

2

1

3

odborný cudzí jazyk

2

2

Teoretický odborný základ

náuka o materiáloch

1

1

technológia

1

2

1

4

odevný dizajn

5

6

11

Počítačová grafika

rastrová grafika

1

1

osobná prezentácia

1

1

2

Praktická príprava            (min.26 hodín)

15

16

9

9

49

Výtvarný základ

výtvarná príprava

4

4

8

kresba

3

3

6

Dizajnérska prax

odevná tvorba

5

6

7

7

25

konštrukcia odevov

3

3

2

2

10

33

33

33

33

132

Psychologička

Mgr. Mária Tóthová - školská psychologička

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Konzultačné hodiny:

Kabinet číslo 24  /1. poschodie/

Pondelok: 12:15 - 16:00 hod.
Utorok:      8:00 - 16:00 hod.
Štvrtok:     8:00 - 16:00 hod.

V prípade záujmu o konzultáciu mimo konzultačných hodín ma prosím kontaktujte na emailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Školský psychológ poskytuje služby škole – študentom na vlastnú žiadosť, alebo žiadosť rodičov, učiteľov. Poskytuje služby vedeniu školy, učiteľom a rodičom. Okrem pravidelných aktivít vykonáva i aktivity nepravidelné – účasť na pedagogických poradách, na poradách školy, predmetových komisiách a pod.

V záujme zefektívnenia procesu výchovy a vzdelávania na škole a rozvíjania osobnosti žiakov plní školský psychológ tieto konkrétne úlohy:

vo vzťahu k žiakom

 • poznáva osobnosť žiakov, skúma úroveň ich kognitívneho vývinu a kognitívnych procesov, schopnosti, záujmy, postoje, osobnostné vlastnosti, motiváciu k učeniu
 • v spolupráci s učiteľmi a širším relevantným sociálnym prostredím identifikuje žiakov nadaných a talentovaných, trvale a prechodne neprospievajúcich a učiacich sa pod svoje možnosti, navrhuje a v rámci svojej pôsobnosti sa zúčastňuje na realizácii priamych a nepriamych intervencií do výchovno-vzdelávacieho procesu a špeciálnych učebných a rozvíjajúcich programov, tréningov efektívnych metód samoučenia a štýlov učenia
 • zaoberá sa problémami preťaženosti žiakov, únavy, psychickej záťaže a stresu v školskom prostredí a spolupodieľa sa na vytváraní prostredia pre nestresovú prácu v škole a možnosti prekonávania preťaženosti a únavy žiakov, napr. autogénnym tréningom
 • zúčastňuje sa na príprave a realizácii preventívnych programov a ďalších programov na rozvoj osobnosti, sociálnych kompetencií a medziľudských vzťahov

vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom školy

 • vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy orientovanú na adekvátne uplatňovanie psychologických aspektov výchovy a vzdelávania v školských podmienkach so zreteľom na optimálny osobnostný vývin žiakov
 • zaoberá sa problémami psychickej záťaže učiteľov a možnosťami ich prekonávania
 • v rámci svojej pôsobnosti pomáha pri riešení medziľudských vzťahov v škole a pri optimalizácii jej sociálnej klímy

vo vzťahu k rodičom

 • vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť pre rodičov alebo zákonných zástupcov a spolupracuje s nimi pri nachádzaní a realizovaní optimálnych postupov pri výchove a vzdelávaní
 • ponúka poradenské služby pre rodičov žiakov zameraných na zlepšenie ich štýlov výchovného pôsobenia a starostlivosti o deti s poruchami učenia a správania sa a zabezpečuje kvalitnú kooperáciu školy a rodiny

Program práce  sa mení v súlade s požiadavkami vedenia školy, ktorá sa riadi etickým kódexom pre prácu školských psychológov.

Rada školy

Legislatíva

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z.

Činnosť rady školy

- je orgánom školskej samosprávy,
- funkčné obdobie rady školy je štyri roky,
- rada školy je zložená z 11 členov,
- zasadnutia rady školy sú verejné, ak sa dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak,
- na žiadosť člena Rady školy môže byť slovo udelené prítomnej osobe ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady školy,
- predseda Rady školy zvoláva zasadnutie najneskôr do 15 dní, ak o to požiada najmenej tretina členov Rady školy, riaditeľ alebo zriaďovateľ školy,
- rada školy sa vo svojej činnosti spravuje štatútom.

> Štatút rady školy

Členovia rady školy

1. Mgr. art. Zsolt Lukács - zástupca pedagogických zamestnancov – predseda Rady školy
2. Ing. Ľudmila Benková - zástupca pedagogických zamestnancov
3. Ivana Havasi - zástupca nepedagogických zamestnancov
4. Ing. Melinda Sasáková - zástupca zriaďovateľa KSK
5. MUDr. Mária Grüllingová – poslanec KSK
6. MVDr. Július Beluščák – poslanec KSK
7. Mgr. Róbert Sopko - zástupca zamestnávateľov
8. Ing. Mária Bácskaiová - zástupca rodičov
9. Viera Csonková - zástupca rodičov
10. Ivona Macková - zástupca rodičov
11. Maroš Gergeľ - zástupca žiakov

Verejné obstarávanie - výzvy

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č 25/2006 Z.z.

P.č. 

Predmet zákazky                             

Lehota dodania 

Lehota na PP

Termín zadávania zákazky

Prílohy         

Termín zadania zákazky

Pracovisko / miesto dodania

1 Asistent projektového manažéra, asistent finančného manažéra, manažér monitoringu

07/2014

- 07/2015

17. 02. 2014

do 12:00

31. 07. 2014

Zmluva 1

Oznámenie o VO 1

15. 07. 2014

ŠÚV Košice,

Jakobyho 15

Publicita projektu, grafické spracovanie a tlač publikácií

07/2014

- 07/2015

22. 04. 2014

do 14:30

31. 07. 2014

Zmluva 2

Oznámenie o VO 2

16. 07. 2014

ŠÚV Košice,

Jakobyho 15

Pracovník pre VO

07/2014

- 07/2015

23. 05. 2014

do 15:00

29. 08. 2014

Zmluva 4

Oznámenie o VO 3

26. 08. 2014

ŠÚV Košice,

Jakobyho 15

 4 Lektori 1, 2 a 3 pre vzdelávacie kurzy pre pedagógov

20. 08. 2014

- 30. 11. 2014

17. 07. 2014

do 15:00

31. 08. 2014

Zmluva 3

Oznámenie o VO 4

 19. 08. 2014

ŠÚV Košice,

Jakobyho 15

5 Lektori 4 a 5 pre vzdelávacie kurzy pre pedagógov  01. 11. 2014 - 19. 12. 2014 27. 08. 2014 do 15:00  29. 09. 2014 

Zmluva 5

Oznámenie o VO 5 

 29.09.2014  ŠÚV, Jakobyho 15,  Košice
6 Literatúra a školiaci materiál 08-10/2014   27. 08. 2014 do 13:00 31. 10. 2014

Zmluva 6

Oznámenie o VO 6

 29.10.2014  ŠÚV, Jakobyho 15,  Košice
 7  Oprava elektroinštalácie v učebni výpočtovej techniky – miestnosť č.11 06/2015 

08.06.2015      do 8:00 

 30. 06. 2015

 Zmluva 7

Oznámenie o VO 7 

 20. 07. 2015  ŠÚV, Jakobyho 15,  Košice
 8  Prekládka elektrického merania v objekte Rotunda 08/2015 

17.07.2015

do 12:00 

 31. 07. 2015

Zmluva 8 

Oznámenie o VO 8

  ROTUNDA, Zbrojničná 4,     Košice 
 9  Oprava elektroinštalácie v objekte Rotunda

 12/2015

1/2016

 02.12.2015 do 13.00 hod.  31. 12. 2015

 

Oznámenie o VO 9

   ROTUNDA, Zbrojničná 4,     Košice 
               
Nadlimitné zákazky

 

Podlimitné zákazky

Združenie rodičov

Združenie rodičov pri ŠÚV Košice (ZR) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu, pri ochrane práv detí a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak. ZR zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy. Zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy.

V rámci svojich možností ZR poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi. Rodičovský príspevok je dobrovoľný príspevok rodičov, ktorý spravujú zástupcovia rodičov. Výšku rodičovského príspevku a rozpočet na príslušný školský rok schvaľujú členovia ZR na plenárnej schôdzi. Rada triednych dôverníkov t. j. zástupcov z radov rodičov každej triedy sa vyjadruje k návrhu rozpočtu a čerpaniu rodičovského príspevku.

Školský rok 2017/2018

Rodičovský príspevok pre školský rok 2017/2018 bol na Plenárnej schôdzi dňa 13.9.2017 opätovne odsúhlasený vo výške 100,- € jednorázovo za celé obdobie štúdia. Poberatelia sociálneho štipendia platia 60,- € a žiaci pomaturitného štúdia 30,- € za celé obdobie štúdia. Pokiaľ školu navštevujú súrodenci prispievajú len jedeným rodičovským príspevkom.

Príspevok je potrebné uhradiť do konca novembra 2017.

Rodičovský príspevok je možné zaplatiť šekom alebo bankovým prevodom na číslo účtu SK75 0200 0000 0020 8287 1158. Pre jasnú identifikáciu platieb uvádzajte v doplňujúcich informáciách meno, priezvisko a triedu žiaka. 

 Poznámky

 • Pokiaľ rodič neprispel na rodičovský príspevok z rôznych dôvodov v prvom ročníku, uhradí sumu za obdobie celého štúdia t.j. 100,- eur vo vyššom ročníku. Platí to aj pre rodičov starších žiakov. Pokiaľ neuhradili príspevok v školskom roku 2016/2017, uhradia ho vo výške podľa tabuľky platnej od školského roku 2016/2017.
 • Pokiaľ niekto prispel nižšou sumou ako bola dohodnutá, dorovná príspevok v tomto školskom roku.
 • Pokiaľ žiak prestane byť žiakom školy, rodičovský príspevok za ostávajúce roky štúdia mu bude vrátený pokiaľ o to rodič požiada.
 • Pokiaľ žiak prestúpi na ŠÚV, Jakobyho 15, Košice vo vyššom ročníku – uhradí sumu za ostávajúce roky štúdia.

Od školského roku 2016/2017 vyššie ročníky prispievajú len pomernou časťou nasledovne:

 

základný príspevok

za ostávajúce obdobie štúdia

príspevok pre poberateľov sociálneho štipendia za ostávajúce obdobie štúdia

2. ročníky

75 €

45 €

3. ročníky

50 €

30 €

4. ročníky

25 €

15 €

 

Školský rok 2016/2017

Rodičovský príspevok pre školský rok 2016/2017 bol dňa 13.9.2016 odsúhlasený vo výške 100 € jednorázovo za celé obdobie štúdia, pre poberateľov sociálneho štipendia 60 € a pre pomaturitných žiakov 30 € za celé obdobie štúdia. Pokiaľ školu navštevujú súrodenci prispievajú len jedeným rodičovským príspevkom.

Príspevok je potrebné uhradiť do konca novembra 2016.

Rodičovský príspevok je možné zaplatiť šekom alebo prevodom na číslo účtu: SK75 0200 0000 0020 8287 1158. Pre jasnú identifikáciu platieb uvádzajte variabilný symbol vo formáte 2-miestneho čísla XX, kde prvé číslo je trieda a druhé číslo A=1, B=2, C=3, P=4

trieda variabilný symbol
I.A 11
I.B 12
I.C 13
II.A 21
II.B 22
II.C 23
III.A 31
III.B 32
III.C 33
IV.A 41
IV.B 42
IV.C 43
I.P 14

Poznámky

Pokiaľ rodič sa rozhodne prispieť na  rodičovský príspevok vo vyššom ročníku, uhradí celú sumu za obdobie celého štúdia.

Pokiaľ žiak prestane byť žiakom školy rodičovský príspevok mu bude vrátený za ostávajúce roky štúdia.

Pokiaľ žiak prestúpi na ŠÚV Košice vo vyššom ročníku – uhradí sumu za ostávajúce roky štúdia.

Od školského roku 2016/2017 vyššie ročníky prispievajú len pomernou časťou nasledovne:

 

základný príspevok

za ostávajúce obdobie štúdia

príspevok pre poberateľov sociálneho štipendia za ostávajúce obdobie štúdia
2. ročníky 75 € 45 €
3. ročníky 50 € 30 €
4. ročníky 25 € 15 €
> zápisnica z Plenárneho zasadnutia ZR zo dňa 13.9.2016.

 

Vedenie školy ďakuje za spoluprácu a podporu školy!


 

Profil verejného obstarávateľa

Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov a sídlo: Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice

Štatutárny zástupca: Ing. Petra Gáborová, riaditeľka školy

IČO: 00133132

DIČ:

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Štecová, 055/6337251, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

> Verejné obstarávanie - výzvy
> Verejné obstarávanie - archív

ODKAZY

Kto je online

Práve tu je 68 návštevníkov a žiadni členovia on-line