Talentová skúška

Výsledky prijímacích skúšok na pomaturitné štúdium prvý termín 20.6.2017

Odbor dizajn, zameranie grafický a priestorový dizajn

Kód

Domáce práce

Kresba

Maľba

Objekt

Body spolu

Výsledok po odpočte za priemer

Poradie

Rozhodnutie

D95

10.00

38.00

38.00

30.00

116.00

116.01

1

vyhovel/a, prijatý/á

D13

7.80

33.00

26.00

22.00

88.80

88.81

2

vyhovel/a, prijatý/á

D65

7.00

26.00

26.00

25.00

84.00

84.01

3

vyhovel/a, prijatý/á

D32

6.60

32.00

24.00

31.00

93.60

63.61

4

vyhovel/a, prijatý/á

D59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

nezúčastnil/a sa

 

Výsledky prijímacích skúšok na štvorročné štúdium 2. kolo 20.6.2017

Odbor fotografický dizajn

Kód

Domáce práce

Kresba

Maľba

Objekt

Body spolu

Výsledok po odpočte za priemer

poradie

Rozhodnutie

F852

7.20

36.00

31.00

32.00

106.20

106.20

1

vyhovel/a, prijatý/á

F547

6.00

25.00

24.00

31.00

86.00

86.00

2

vyhovel/a, neprijatý/á

F326

6.80

17.00

24.00

24.00

71.80

71.80

3

vyhovel/a, neprijatý/á

 
Ponuka študijných odborov ukončených maturitnou skúškou pre školský rok 2017/2018

Denné 4 - ročné štúdium:

 • 8221 M 11 dizajn-grafický a priestorový dizajn
 • 8245 M 07 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - maliarske techniky
 • 8259 M animovaná tvorba
 • 8260 M propagačné výtvarníctvo
 • 8261 M propagačná grafika
 • 8271 M digitálna maľba - koncept art
 • 8273 M scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
 • 8289 M keramický dizajn
 • 8292 M dizajn exteriéru
 • 8297 M fotografický dizajn
 • 8298 M odevný dizajn

Denné 2 - ročné pomaturitné štúdium

 • 8221 N 09 dizajn-fotografický dizajn
 • 8221 N 11 dizajn-grafický a priestorový dizajn

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie talentových skúšok a dobrý prospech. Skúšky sú anonymné a ich výsledky hodnotí komisia na základe stanovených kritérií pre prijatie uchádzačov, ktoré škola zverejňuje na svojej výveske a webovej stránke do 1.februára príslušného školského roka.

Prijímacie talentové skúšky

/skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania/ pre školský rok 2015/2016 sa konajú podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa pokynov MŠ SR, OŠ KSK.

pre 4-ročnné štúdium

v termíne 27. marec 2017 (pondelok).

Ak uchádzač na talentovej skúške vyhovel a nebude prijatý na zvolený študijný odbor pre nedostatok miesta, je možné v odvolacom konaní sa uchádzať o voľné miesta v ďalších študijných odboroch s uznaním výsledkov talentovej skúšky.

Záujemcovia o štúdium majú možnosť prihlásiť sa do prípravných kurzov kreslenia a odborných konzultácií, ktoré vedú skúsení pedagógovia školy. Kurzy prebiehajú v turnusoch v čase od novembra až po marec podľa záujmu a množstva uchádzačov.

> informácie o prípravných kurzoch kreslenia

> uplatnenie absolventov ŠÚV Košice

> Kritériá prijatia

 

Termíny prijímacieho konania

Prijímanie na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

do 1. februára
 • riaditeľ strednej školy zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
do 20. februára
 • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje
do 28. februára
 • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

pre 2-ročné pomaturitné štúdium

Denné štúdium je určené absolventom stredných škôl - gymnázií, stredných odborných škôl a pod., pokiaľ mali štúdium ukončené maturitnou skúškou.

> Informácie o pomaturitnom štúdiu

> KRITÉRIÁ PRIJATIA PMŠ

Prijímanie na pomaturitné štúdium

do 31. mája
 • uchádzač podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási
do 31. júla
 • môžu podať prihlášku uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole
od 24. júna do 28. júna
 • prvý termín prijímacej skúšky (deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy)
od 12. augusta do 23. augusta
 • druhý termín prijímacej skúšky (deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy)
Najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacej skúšky riaditeľ strednej školy zverejní:
 • formu, obsah a rozsah prijímacej skúšky, prípadne overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania uchádzačov
 • kritériá na úspešné vykonanie skúšky, ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium

 

 

ODKAZY